Produkter

Integritetspolicy

1. Bakgrund 

1.1    
ewa k design ab behandlar kunders personuppgifter genom deras registrering på ewa k design hemsida http://www.ewakdesign.com Enligt den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och motsvarande lagstiftning i andra länder är behandlingen av personuppgifter begränsad och får endast ske i enlighet med tillämplig personuppgiftslag.

1.2   
För att säkerställa att ewa k design följer tillämplig personuppgiftslag har följande integritetspolicy upprättats (”Integritetspolicy”). Alla anställda hos ewa k design ska följa denna Integritetspolicy vid behandling av personuppgifter.

2. Definitioner

2.1    
”Personuppgifter” betyder namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och annan personlig information om kunderna.

2.2   
”Behandling” av personuppgifter betyder varje åtgärd som vidtas i fråga om sådan information, t.ex. insamling, registrering, lagring, användning, utlämnande, överföring etc. av personuppgifter när dessa handlingar sker helt eller delvis elektroniskt.

2.3   
”Den registrerade” betyder den kund vars personliga information behandlas av ewa k design.

2.4   
”Känsliga uppgifter” betyder personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, medlemskap i fackförening eller sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

2.5  
”Ostrukturerat material” betyder text, bilder, e-post etc. som inte ingår i eller är avsedda att ingå i ett dokument, ett kundhanteringssystem eller annan databas.

3. Vilka personuppgifter behandlas? 

3.1    
I förhållande till kunderna behandlar ewa k design i huvudsak kundernas namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Denna information används till följande ändamål: (i) leverans av ewa k design produkter, (ii) förande av en kunddatabas med kundernas kontaktuppgifter samt (iii) marknadsföringsaktiviteter.  

4. Grundlägggande krav på behandlingen av personuppgifter

4.1    
Om personuppgifterna består av ostrukturerat material kan dessa uppgifter behandlas fritt bortsett från att behandlingen inte får innebära en kränkning av den registrerades personliga integritet.

4.2   
När ett dokument, ett kundhanteringssystem eller annan databas innehåller personuppgifter måste behandlingen av denna information ske i enlighet med tillämplig personuppgiftslag. Detta innebär t.ex. att;

a)    personuppgifter endast får behandlas om det är lagligt, t.ex. i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen eller annan tillämplig lag;

b)    personuppgifter måste behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, t.ex. SWEDMA:s regler om direkt marknadsföring;

c)    personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in. Ett berättigat intresse kan t.ex. vara kundadministration;

d)    personuppgifter som behandlas måste vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen, dvs. att ingen information som inte är nödvändig för ändamålen får behandlas;

e)    personuppgifter får endast behandlas i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till ändamålen med behandlingen;

f)    personuppgifter som behandlas måste vara riktiga och aktuella och om inte så är fallet måste uppgifterna rättas, blockeras eller utplånas; och

g)    personuppgifter får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.


5. Tillgång till personuppgifter

5.1    
ewa k design kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in förutom i de fall som uttryckligt anges i denna Integritetspolicy. ewa k design överför personuppgifter till [en bokföringsfirma/ett factoringbolag] som sköter fakturering, ett företag som har hand om kreditkortsbetalningar, ett webbhotell företag och ett företag som är ansvarig för ewa k design marknadsföringsaktiviteter.

6. Känsliga uppgifter

6.1    
Känsliga uppgifter kommer inte att behandlas om inte den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter eller utöva rättigheter enligt tillämplig lag.

7. Barns personuppgifter

7.1   
ewa k design samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 ålder och hemsidan riktar sig inte till barn under 18 år. ewa k design rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet. 

8. Överföring av personuppgifter till tredje land

8.1    
Personuppgifter får inte överföras till ett land utanför EU om inte särskilda åtgärder har företagits för att säkerställa att mottagaren av personuppgifter vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för uppgifterna.

9. Riktlinjer för ewa k design anställda

9.1    
Om inte behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att åberopa ewa k design rättigheter eller för att utföra ewa k design förpliktelser enligt ett avtal, ska ewa k design anställda konsultera sin jurist innan de (a) behandlar personuppgifter; eller (b) överför personuppgifter till tredje land/land utanför EU.  

10. Information till den registrerade

10.1    
Den registrerade har alltid rätt att bli informerad om behandlingen. Om uppgifter samlas in från den registrerade själv, ska information om hur uppgifterna kommer att behandlas etc. lämnas vid tidpunkten då uppgifterna samlas in. Utöver detta har den registrerade rätt att årligen begära information, kostnadsfritt, om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas och på vilket sätt detta sker.

10.2   
För att skydda den registrerades personliga integritet förbinder sig ewa k design att genomföra rimliga åtgärder för att kontrollera den registrerades identitet med hjälp av lösenord, innan den registrerade ges tillgång till sin personliga information. För att granska och ändra den personliga information som lämnats till ewa k design kan den registrerade gå in på hemsidan där den personliga informationen lämnades eller kontakta ewa k design den adress som framgår av avsnitt 18 nedan.

11. Korrigering

11.1  
Felaktiga uppgifter ska, om den registrerade begär det, rättas, blockeras eller raderas så snart det är praktiskt möjligt.

12. Gallring av personuppgifter

12.1    
Personuppgifter får inte bevaras under en längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att personuppgifter måste granskas regelbundet och att föråldrade personuppgifter måste gallras från de system och databaser där informationen bevaras. Till exempel kan föråldrade personuppgifter utgöra personuppgifter som ewa k design inte längre har användning av för det aktuella avtalet eller för vilket syftet med behandlingen har förlorat betydelse.

13. Säkerhet

13.1    
En anställd som behandlar personuppgifter måste göra detta i enlighet med denna Integritetspolicy, tillämplig lag och andra policies och instruktioner som ewa k design kan ha antagit från tid till annan. ewa k design är skyldig att säkerställa att alla underleverantörer och andra externa parter som ges tillgång till personuppgifter ingår ett avtal som i tillämpliga delar innehåller samma bestämmelser som denna Integritetspolicy, om inte tillhandahållande av sådan information är obligatorisk enligt tillämplig lag, förordning eller dom.

13.2    
ewa k design har genomfört de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som ewa k design anser vara tillräckliga för att skydda de personuppgifter som behandlas.

13.3    
ewa k design använder en betalningsförmedlare som använder krypterad kommunikation (Secure Sockets Layer, SSL) vid insamling och överföring av känslig information såsom kreditkorts information. SSL gör informationen oåtkomlig för alla utom betalningsförmedlaren. Denna säkerhetsfunktion aktiveras när den oöppnade nyckelsymbolen eller ett stängt lås (beroende på webbläsare) är synlig i nederkanten av webbläsarfönstret.

14. Användning av cookies

14.1    
ewa k design tillhandahåller information om sin användning av cookies i ”Förklaring angående användning av cookies” nedan.

15. Utbildning

15.1    
Alla anställda eller andra personer som behandlar personuppgifter ska delta i ewa k design interna utbildningar eller motsvarande för att till fullo förstå de skyldigheter som åligger ewa k design med hänsyn till behandling av personuppgifter. Sådan utbildning hålls för nyanställda och när så krävs för att hålla de anställda uppdaterade om kraven på behandling av personuppgifter.

16. Länkar till externa webbplatser

16.1    
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhandahålls av andra juridiska personer än ewa k design (”Externa webbplatser”). Dessa externa webbplatser står inte under ewa k design kontroll och ewa k design är inte ansvarig för innehållet eller integritetspolicies på någon av dessa externa webbplatser, inklusive, utan begränsning till, någon länk som finns på en extern webbplats eller andra ändringar och uppdateringar på en extern webbplats. Ewa k design  tillhandahåller länkar till externa webbplatser endast som en tjänst och ewa k design tar inget ansvar för Internet tjänster, produkter eller tjänster på externa webbplatser.

17. Förändringar av integritetspolicyn

17.1    
Om de allmänna villkoren i denna Integritetspolicy ändras kommer ewa k design att publiceras den justerade Integritetspolicyn på denna webbplats med information om när ändringarna träder ikraft. Om ewa k design genomför några väsentliga förändringar i Integritetspolicyn kan ewa k design också välja att informera de registrerade på annat sätt t.ex. via e-post eller genom att anslå ett meddelande på ewa k design webbplats http://www.ewakdesign.com.

18. Kontaktinformation

18.1    
Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående ewa k design ab´s behandling av personuppgifter ska skickas till följande adress:

ewa k design ab
Att: Kundtjänst
Box 6103
102 32 Stockholm
info@ewakdesign.com.com

Förklaring angående användning av cookies
Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies; varaktiga cookies, som är en textfil som skickas från ewak design ab och lagras på hårddisken i din dator, och tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Cookies används för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies.

Tillfälliga cookies används när du navigerar på webbplatsen och i nätbutiken. Varaktiga cookies används när du loggar in på ditt konto. Din dator kommer då ihåg informationen inför nästa besök.

Tillfälliga cookies är nödvändiga för att navigera på webbplatsen, men om du vill undvika dessa cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ned i din dator. Mer information om hur du går tillväga kan finnas tillgänglig i din webbläsares hjälpavsnitt.

FRAKTFRITT

Alla ordrar levereras fraktfritt inom Sverige som rekomenderad post.

Facebook

Glöm inte och gå in och gilla ewakdesign på Facebook